[x] ปิดหน้าต่างนี้

ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงค์ทั่วไป
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 35 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
ITA   
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.1 ขออนุมัติการทำรายงานเผยแพร่ผ่านเวปไซต์หน่วย>>ดาวโหลด<<

1.2 รายการงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562>>ดาวโหลด<<

1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน>ดาวโหลด<

1.4โจทย์ eb1>>ดาวโหลด<<

1.5 รูปเล่ม>>ดาวโหลด<<

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

2.1  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ป>>ดาวโหลด<<

2.2 แนวทางการดำเนินการด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>ดาวโหลด<<

2.3 ประกาศ แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส>>ดาวโหลด<<

2.4 ขอเผยแพร่ผ่านเว็ป>>ดาวโหลด<<

2.5 planfin 2563>>ดาวโหลด<<

2.6 ขออนุมัติใช้แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะช้าง ปีงบ 63>>ดาวโหลด<<

2.7 แผนเงินบำรุง 63>>ดาวโหลด<<

2.8 แผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2563.>>ดาวโหลด<<

2.9 คำสั่งโรงพยาบาลเกาะช้าง>>ดาวโหลด<<

2.10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>ดาวโหลด<<

2.11 ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการ>>ดาวโหลด<<

2.12 ผลการดำเนินการตามแผนปีงบ 62>>ดาวโหลด<<

2.13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์>>ดาวโหลด<<

2.14 ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง>>ดาวโหลด<<

2.15 ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง2>>ดาวโหลด<<

2.16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข>>ดาวโหลด<<

2.17 ขอเผยแพร่ผ่านเวป>>ดาวโหลด<<

2.18 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน>>ดาวโหลด<<

2.19 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>ดาวโหลด<<

2.20 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง EB2>>ดาวโหลด<<

2.21 ภาพติดบอร์ ประกาศแผน>>ดาวโหลด<<

2.22 โจทย์ eb2>>ดาวโหลด<<

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี>>ดาวโหลด<<

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  >>ดาวโหลด<<

4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 62)  >>ดาวโหลด<<

4.3  แบบ สขร.1 (เดือนกรกฎาคม 2562)  >>ดาวโหลด<<

4.4  แบบ สขร.1 (เดือนสิงหาคม  2562)  >>ดาวโหลด<<

4.5  แบบ สขร.1 (เดือนกันยายน 2562)  >>ดาวโหลด<<

4.6  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  >>ดาวโหลด<<

4.7  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0505.3  >>ดาวโหลด<<

4.8  แนวทางประกาศรายละเอียดราคากลาง  >>ดาวโหลด<<

4.9  โจทย์ eb4>>ดาวโหลด<<

4.10 สขร.1 ต.ค. 62>>ดาวโหลด<<

4.11 สขร.1 พ.ย. 62>>ดาวโหลด<<

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร>>ดาวโหลด<<

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่>>ดาวโหลด<<

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่>>ดาวโหลด<<

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

26.1 ตำประกาศสิทธิและข้อปฏิบัติ>>ดาวโหลด<<

26.2 ขั้นตอนการรับบริการใน รพ>>ดาวโหลด<<

26.3 แนวทางการบริการฝากครรภ์>>ดาวโหลด<<

26.4 การให้บริการฉีดวัคซีน>>ดาวโหลด<<

26.5 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกเด็กดี>>ดาวโหลด<<

26.6 การจัดลำดับให้บริการผู้ป่วยตามความฉุกเฉิน>>ดาวโหลด<<

26.7 เปิดรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว>>ดาวโหลด<<

26.8 ตารางการปฏิบัติงานแผนกทันตกรรม>>ดาวโหลด<<